+ 49 (0) 421 6 99 33 70 ramona.bongard@rb-translations.eu

OVER DEZE SITE

Ramona Bongard
Übersetzungen + Lektorat

Neustadtscontrescarpe 120
D – 28199 Bremen
Fon + 49 (0) 421 6 99 33 70
ramona.bongard@rb-translations.eu

USt.-ID: DE 292 588 610

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung bei AIG Europe Limited
Karlstraße 68-72
74076 Heilbronn
Geltungsbereich: geografisches Europa

Picture credits:
Sabine Fröhlich
Istockphoto.com
Pixabay.com

LINKS
www.proz.com
www.traduguide.com
www.aquarius.net
www.translatorscafe.com

GEGEVENSBESCHERMING

Dienstverlener overeenkomstig § 13 Telemediengesetz (TMG, de Duitse telemedia wet) en verantwoordelijke instantie overeenkomstig § 3, lid 7 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, de Duitse federale wet op de gegevensbescherming):

Ramona Bongard
Neustadtscontrescarpe 120
D – 28199 Bremen
Fon + 49 (0) 421 6 99 33 70
ramona.bongard@rb-translations.eu

 

Informatie inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

Dank u voor uw interesse in mijn website. Uw privacy is zeer belangrijk voor mij en ik behandel de bescherming van uw persoonlijke gegevens dan ook uitermate zorgvuldig. Mijn website https://www.rb-translations.eu dient om het toegang tot mijn informatie en diensten voor u eenvoudig te maken. Ik behoud mij het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen in de verstrekte informatie aan te brengen. Bij het maken van mijn pagina’s besteed ik veel aandacht aan de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, begrijpelijkheid en beschikbaarheid van de verstrekte informatie. Dit privacy beleid informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen mijn website.

Gelieve de volgende informatie in acht te nemen wanneer u mijn website gebruikt:

 

Algemene informatie over de verwerking van gegevens

Wettelijke grondslag voor de verwerking

 

Voor zover ik de toestemming van de betrokkene verkrijg voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, dient artikel 6, lid 1, sub b van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dient artikel 6, lid 1, sub c van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van mij of van een derde te waarborgen en indien de belangen, de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, sub f van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Verwijdering en bewaartermijn van gegevens

Persoonsgegevens worden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de AVG verwijderd of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is en het verwijderen niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden verwijderd omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. De gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland worden gegevens bewaard gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257, lid 1 van het Handelsgesetzbuch (HGB), d.w.z. het Duitse wetboek van koophandel (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147, lid 1 van de Abgabenordnung (AO), d.w.z. het Duitse belasting wetboek (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing enz.).

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Ik verwerk gegevens in het kader van administratieve taken, alsmede de organisatie van mijn bedrijf, de financiële boekhouding en de nakoming van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. De verwerkte gegevens zijn voornamelijk degene die ik verwerk in het kader van mijn contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, sub c en f van de AVG. De verwerking betreft klanten, belanghebbende partijen, zakenpartners en bezoekers van de website. Het doel en het belang van de verwerking liggen in de administratie, de financiële boekhouding, de kantoororganisatie en de archivering van gegevens. Dit zijn dus taken die dienen om mijn bedrijfsactiviteiten in stand te houden, mijn taken uit te voeren en mijn diensten te verlenen. Het verwijderen van gegevens in het kader van contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de bovengenoemde informatie over verwerkingsactiviteiten. Ik geef gegevens door aan de belastingautoriteiten, aan adviseurs – zoals belastingadviseurs of accountants – en aan andere kostenkantoren en betalingsdienstaanbieders.

 

Gegevensverzameling op de website

Informatief gebruik (serverlogbestanden)

Tijdens het gebruik van mijn website voor louter informatieve doeleinden, d.w.z. wanneer u zich niet aanmeldt om de website te gebruiken, zich niet registreert of op andere wijze informatie aan mij verstrekt, verzamel ik in het algemeen geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser doorgeeft om u in staat te stellen de website te bezoeken. De informatie die automatisch in de serverlogbestanden worden geregistreerd, zijn de volgende:

Gebruikt IP-adres
Datum en tijd op het moment van het verzoek
Tijdzoneverschil (GMT)
Inhoud van het verzoek
Toegangsstatus/HTTP-statuscode
Hoeveelheid overgedragen gegevens
Website waar het verzoek vandaan komt
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Taal en versie van de browsersoftware

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De opslag in logbestanden is technisch noodzakelijk om deze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG). De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

Gebruik van cookies

Verder worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u mijn website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en op de harddrive van uw computer worden opgeslagen. Zij verstrekken de partij die de cookie instelt bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Wanneer de gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website uniek kan worden geïdentificeerd. Cookies dienen om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies op mijn website is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Ten behoeve van de werking van mijn website maak ik gebruik van sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de desbetreffende sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar de website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

U kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Indien u het opslaan van cookies voorkomt, kan het zijn dat u deze website niet volledig kunt gebruiken.

Contact / Contactformulier

Bei der Kontaktaufnahme mit mir (z. B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder über soziale Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO verarbeitet.

Alle Daten, die Sie mir im Rahmen der Kontaktaufnahme über das Kontaktformular zur Verfügung stellen, werde ich nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage und die damit verbundene technische Administration verwenden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt. Ich lösche die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind.

 

Plug-ins en tools

Samenwerking met verwerkers en derde partijen

Indien ik in het kader van mijn verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (opdrachtverwerkers of derde partijen) meedeel of toegang verleen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld indien een doorgifte van gegevens aan derde partijen, zoals betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract conform artikel 6, lid, sub b van de AVG), op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van mijn rechtmatige belangen (bijvoorbeeld bij gebruik van agenten, web hosts enz.). Indien ik derden opdracht geef voor de verwerking van gegevens op basis van een contract voor opdrachtverwerking, gebeurt dit op grondslag van artikel 28 van de AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als ik gegevens verwerk in een derde land ((d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van diensten van derden of het verstrekken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen om mijn (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van mijn rechtmatige belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerk ik gegevens in een derde land of laat ik gegevens in een derde land verwerken uitsluitend indien aan de bijzondere voorwaarden van artikel 44 e.v. wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van specifieke garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijvoorbeeld voor de VS middels het Privacy Shield) of in overeenstemming met officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (d.w.z. standaardcontractbepalingen).

 

Hosting

De hostingdiensten die ik gebruik, dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die ik gebruik voor de uitvoering van dit online-aanbod.

Daarbij verwerk ik/verwerkt mijn hostingprovider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van mijn rechtmatige belangen ten behoeve van een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f van de AVG juncto art. 28 van de AVG (sluiten van een overeenkomst voor opdrachtverwerking).

 

Gewijzigde bepalingen inzake gegevensbescherming

Dit privacy beleid kan op onregelmatige tijdstippen worden aangepast om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in mijn diensten te implementeren. Het nieuwe privacy beleid zal dan automatisch van toepassing zijn tijdens uw volgende bezoek.

 

Recht op informatie en bezwaar

U hebt de volgende rechten ten aanzien van mij met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

Recht op informatie
Recht op correctie of verwijdering
Recht op beperking van de verwerking
Recht op bezwaar
Recht op data transfer

Indien u toestemming heeft verleend voor het gebruik van gegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen. Uw vertrouwen is van groot belang voor mij. Gelieve alle verzoeken om informatie, verzoeken om inlichtingen of bezwaren tegen gegevensverwerking per e-mail te richten aan ramona.bongard@rb-translations.eu